Vernieuwing Arbowet

De betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening dienen vergroot te worden met inzet van de voorgestelde wijzigingen in de Arbowet. Tevens zal de positie van de bedrijfsarts versterkt worden. Hieronder een opsomming waar het concreet om gaat:


- Versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met arbodienstverleners;
- Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts;
- De mogelijkheid voor werknemers om de bedrijfsarts te consulteren;
- Minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienstverlener;
- Ruimte voor bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners om méér te doen dan het naleven van de basiseisen uit de Arbowet;
- Meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht door Inspectie SZW.

Vijf eisen aan basiscontract met bedrijfsarts

De rol van bedrijfsartsen moeten duidelijker en ruimer worden. Dit is één van de voornaamste redenen om de Arbowet te vernieuwen. Het ziet ernaar uit dat in het basiscontract met de arbodienstverlener standaard vijf extra zaken moeten komen te staan. Het gaat om de volgende zaken:


- De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om de werkplek te bezoeken;
- Werknemers mogen het oordeel van de bedrijfsarts altijd laten toetsen via een second opinion door een andere, onafhankelijke bedrijfsarts;
- De bedrijfsarts wordt waar nodig meer betrokken bij het arbobeleid van uw organisatie via overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
- De bedrijfsarts wordt –zwart-op-wit – verantwoordelijk voor het opsporen, vaststellen en melden van beroepsziekten. Ook moet hij bijdragen aan de preventie ervan in uw organisatie;
- De bedrijfsarts moet een duidelijke klachtenprocedure hanteren.

Eisen in het basiscontract met arbodienst

De bedrijfsarts die in deze eisen genoemd wordt, kan een bedrijfsarts in dienst van een arbodienst zijn, maar ook een zelfstandig opererende bedrijfsarts. De eisen moeten onderdeel worden van het basiscontract dat uw organisatie met de arbodienstverlener sluit.

Bron: Arbo Rendement

Wetsvoorstel Arbowet in PDF, klik hier.