HRendementscan

Veel HR medewerkers spreken geen financiële taal, net als veel Finance managers geen HR taal spreken. Toch zijn deze beleidsgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goed en afgewogen personeelsbeleid leidt immers mede tot een gezonde financiële situatie. Andersom zal een transparant financieel beleid bijdragen tot een gedegen en beheersbaar HR instrumentarium. Als één van de twee uit balans is, rijzen de personeelskosten op allerlei terreinen al snel de pan uit, terwijl de omzet relatief achterblijft en er geen zicht meer is op het rendement van de personeelskosten, laat staan de waardering hiervan door de medewerkers.

Met de HRendementscan brengen wij voor u heel precies in beeld welke personeelskosten gemaakt worden en waar de kosten eventueel uit het lood hangt. Door middel van een trendmatige weergave van loon- en organisatiekosten, afgezet tegen de omzet of de totale loonkosten houdt u de vinger aan de pols en dienen zich als vanzelf de aangrijpingspunten aan om bij te sturen op het HR beleid, terwijl dit tegelijkertijd de medewerkertevredenheid ten goede komt. Je stuurt dan immers aan op het alloceren van uitgaven waar dit zoveel mogelijk waarde toevoegt tegen zo laag mogelijke kosten.